Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Doorsturen

Algemene informatie

Deze website is gemaakt in opdracht van de arbeidsmarktfondsen SAB-V&V en FAOT die per juli 2009 zijn samengegaan in de nieuwe Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT).

De Arbocatalogus is opgesteld door alle werkgevers- en werknemersorganisaties die in de branche actief zijn: Actiz, FNV Zorg & Welzijn, FBZ, NU'91, BTN en CNV Zorg & Welzijn. Hieronder vindt u van deze partijen hun contactgegevens en een beschrijving.

Andere partijen die meegewerkt hebben aan de website:
Bouwer en vormgever website: Freshheads BV.
Projectmanagement: Rieco BV.
Projectsecretariaat: CAOP
Tekstredactie: Cacique en CAOP

Werkgeverspartijen:

ActiZ
Postbus 8258
3503 RG Utrecht

Oudlaan 4
Utrecht
T 030 273 93 93
F 030 273 97 87
E info@actiz.nl
www.actiz.nl
ActiZ, organisatie van zorgondernemers

ActiZ is de brancheorganisatie van ondernemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg. Haar 415 leden leveren producten en diensten aan ongeveer twee miljoen cliënten. Daarmee is ActiZ een belangrijke speler in het zorgveld en bovendien een van de grootste werkgeversorganisaties in Nederland. Bij haar leden werken ruim 410.000 medewerkers. De branche heeft daarmee ook een grote maatschappelijke waarde.

Het ondernemerschap staat centraal in de branche. Om te kunnen ondernemen is ruimte nodig: om te experimenteren, te vernieuwen en te verbeteren. ActiZ behartigt de belangen van de zorgondernemers en ziet het als haar kerntaak om goede randvoorwaarden te scheppen voor het ondernemerschap.

De cliënt staat centraal in het beleid van ActiZ. ActiZ schept kaders voor zorg en dienstverlening van goede kwaliteit die maximaal aansluit bij de vraag van de cliënt. Haar leden zijn transparant over hun diensten en de kwaliteit van zorg en ActiZ helpt hen daarbij.

BTN
De Molen 89
3995 AW Houten
088 46 00 300
info@branchebelang-thuiszorg.nl
www.branchebelang-thuiszorg.nl
 
Branchevereniging BTN is een brancheorganisatie met een groeiend aantal leden, die alert en met ondernemerszin inspeelt op de ontwikkelingen in de markt van zorg thuis.
 
BTN stelt zich ten doel het bevorderen van innovatie en klantgerichtheid in de sector thuiszorg ter verbetering van efficiency en effectiviteit van de zorgverlening. BTN richt zich op transparantie in de markt van de thuiszorg. De kernactiviteit van BTN is het behartigen van de belangen van de leden bij de overheid en politiek, adviesorganen en overige stakeholders in de sector. Daarnaast biedt zij haar leden o.a. mogelijkheden tot kennisoverdracht, toegang tot de kennisbank/helpdesk, informatievoorziening rondom actuele ontwikkelingen, bijscholingen en workshops via BTN College.
 
BTN vertegenwoordigt ca. 150 leden die actief zijn in de zorg thuis.

Werknemerspartijen:

CNV Zorg & Welzijn
Postbus 84500
2508 AM Den Haag

Carnegielaan 1
2517 KH Den Haag
T: 070 - 416 06 00
F: 070 - 416 06 90
E: denhaag@cnvpubliekezaak.nl
www.mijnvakbond.nl

De vakbond CNV Zorg & Welzijn behartigt de individuele en collectieve belangen van de werknemers bij de overheid, in de zorg en welzijn en in diverse marktsectoren (o.a. TNT, KPN en nutsbedrijven). CNV Zorg & Welzijn is één van de elf bonden van het CNV (totaal ruim 340.000 leden) en met circa 79.000 leden één van de grootste CNV-organisaties.

CNV Zorg & Welzijn zet zich in voor het belang van zijn leden bij onderhandelingen over bijvoorbeeld CAO, rechtspositie en sociale plannen. Zij is betrokken bij ondernemingsraden, regelen pensioen- en verlofregelingen en maken afspraken voor trajecten voor scholing & studie.

Belangrijk uitgangspunt voor het CNV is dat CAO-onderhandelingen over veel meer dan alleen loonsverhogingen moeten gaan. Juist in deze economisch moeilijke tijden moet er aandacht zijn voor innovatie en duurzame arbeidsverhoudingen. Eén van de redenen dat CNV Zorg & Welzijn investeert in ‘Slimmer Werken’. In dit project kunnen werknemers in de zorg zelf met innovatieve ideeën komen.

CNV Zorg & Welzijn vindt haar inspiratie in het christelijk-sociaal denken. Het geeft de voorkeur aan zorgvuldig overleg. Daarbij geïnspireerd door de christelijke waarden als naastenliefde en respect voor de ander.

In de thuiszorg is CNV Zorg & Welzijn actief met jouwvakbond.nl. Op deze speciale site voor ouderenzorg, thuis- en kraamzorg, is veel informatie te vinden over de WMO, arbeidsvoorwaarden en beroepsinhoudelijke ontwikkelingen. Ook is er een forum waar bezoekers met elkaar in discussie zijn. Ga naar www.jouwvakbond.nl
De algemene site van CNV Publieke Zaak is: www.mijnvakbond.nl

FBZ
Postbus 20058
3502 LB Utrecht
Janssoniuslaan 34-36
3528 AJ Utrecht

telnr. (030) 670 27 08
faxnr. (030) 670 27 00
e-mail: bureau@fbz.nu
site: www.fbz.nu
Contactpersoon FBZ: drs. F.W.B. Seifert

FBZ staat voor Federatie van Beroepsorganisaties in de zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek.
Bij FBZ zijn beroepsverenigingen aangesloten van onder andere artsen, fysiotherapeuten, diëtisten, verloskundigen, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, geestelijk verzorgers en psychomotorisch therapeuten.
FBZ is partij bij de CAO VVT, en neemt lokaal deel aan het overleg in verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties.

Op Arbo-gebied maakt FBZ zich sterk voor bescherming van werknemers tegen te grote werkdruk en fysieke belasting, het veilig werken met gevaarlijke stoffen en het omgaan met agressie en geweld.
In het verlengde van het Arbo-gebied pleit FBZ voor een goede toepassing van de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit.
Op CAO-niveau zet FBZ zich in om te komen tot onder meer gepaste salarisstijgingen, vergoeding van kosten van (wettelijke) registraties en vergoeding van kosten van scholing en vakgebonden kosten.

FNV Zorg & Welzijn
Postbus 3010
2700 KT Zoetermeer

Boerhaavelaan 1
2713 HA Zoetermeer
T 0900 228 25 22 (0,10ct/min)
F 079 352 12 26
http://www.fnv.nl/

FNV Zorg & Welzijn is een van de veertien vakbonden van de FNV en de grootste vakbond in de publieke sector. Zij vertegenwoordigt haar leden bij onderhandelingen met werkgevers over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, pensioenen, ziektekosten en arbeidsmarktbeleid. FNV Zorg & Welzijn onderhandelt met de werkgevers in de zorg over diverse cao's, onder andere over de CAO Thuiszorg en de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen. Bij reorganisaties zet de vakbond zich in voor een goed sociaal plan.

De bond ondersteunt leden bij hun inzet in medezeggenschapsorganen en verzorgt cursussen ter versterking van de positie en persoonlijke ontwikkeling van haar leden. Daarnaast verleent de bond rechtshulp in arbeidszaken.

FNV Zorg & Welzijn wil dat zo veel mogelijk mensen aan het arbeidsproces deelnemen. Zij pleit er daarom voor de beschikbare hoeveelheid werk over meer mensen te verdelen. Een betere arbeidsverdeling voorziet tegelijkertijd in de behoefte van mensen aan meer vrije tijd en een betere balans tussen werk en privé. De FNV pleit voor een goede levensloopregeling, waardoor werknemers elke fase van hun carrière kunnen afstemmen op hun privéleven.
Naast de genoemde activiteiten doet FNV Zorg & Welzijn nog veel meer. Wilt u meer weten of lid worden? Kijk op http://www.fnv.nl/voor meer informatie.

FNV Zorg & Welzijn heeft 365.000 leden, werkzaam bij overheden, in de zorg, het welzijnswerk, onderwijs, sociale werkvoorziening, nutsbedrijven en post en telecommunicatie. In de zorgsector zijn ruim 100.000 leden aangesloten.

NU'91
Postbus 6001
3502 PA Utrecht

Bernadottelaan 11
3527 GA Utrecht
T 030 296 41 44
F 030 296 39 04
E nu91@nu91.nl
www.nu91.nl

NU'91 is de beroepsvereniging van de verpleging en verzorging en maakt zich sterk voor professionalisering en zelfstandigheid van verpleegkundigen en verzorgden.
NU'91 is partij bij de onderhandelingen voor de zes zorg-CAO's. Naast collectieve belangbehartiging, behartigt NU'91 belangen van individuele leden ook op internationaal niveau. NU'91 behartigt belangen van leden bij fusies en reorganisaties.

De vereniging zet zich naast arbeidsvoorwaardelijke belangen in voor beroepsinhoud. Bijvoorbeeld door te werken aan beeldvorming en waardering van het beroep, aan de kwaliteit van het verpleegkundigen/verzorgend onderwijs en aan wettelijke regels en kaders. Een derde aandachtspunt van de vereniging is de verbetering van de positie van de beroepsgroep.

NU '91 heeft 22.000 leden.