Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Richtlijnen

Doorsturen
De basis voor bescherming van werknemers tegen risico’s van biologische agentia is beschreven in hoofdstuk 4 van het arbeidsomstandighedenbesluit. Afdeling 9 van dit hoofdstuk gaat in zijn geheel over biologische agentia.

Artikel 4.85 bespreekt de nadere voorschriften met betrekking tot het opstellen van een RI&E over biologische agentia. Daarnaast zijn er zeer specifieke eisen ten aanzien van bescherming van zwangeren en bescherming van jeugdigen. Deze vormen gezamenlijk de uitgangspunten voor het Arbobeleid inzake biologische agentia.

In de wetgeving worden zwaardere eisen gesteld naarmate het effect van een micro-organisme ernstiger is. Hiervoor is in het Arbobesluit een categorie-indeling gemaakt. Bij de RI&E en het Arbobeleid houdt u rekening met deze categorie-indeling.

  • Onder categorie 1 vallen de micro-organismen waarvan het onwaarschijnlijk is dat het bij mensen een ziekte kan veroorzaken.

  • Onder categorie 2, 3 en 4 vallen de ziekmakende micro-organismen van minder en meer ernstige aard.

De meeste verplichtingen uit het Arbobesluit zijn van toepassing op het werken met biologische agentia uit de categorieën 2, 3 en 4 zoals die in instellingen voor de gezondheidszorg worden aangetroffen. In het bijzonder gaat het hierbij, naast het risico op tuberculose, om de bloed overdraagbare virussen: hepatitis B, hepatitis C en HIV, allen behorende tot categorie 3. Categorie 3 betreft agentia die bij mensen een ernstige ziekte kunnen veroorzaken en een groot gevaar voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers kan opleveren. Ook is het waarschijnlijk dat het zich onder de bevolking verspreidt, terwijl er wel een effectieve preventie of behandeling bestaat.

Van iedere werkgever wordt verwacht dat deze in kaart brengt in welke werksituaties biologische agentia kunnen voorkomen en tot welke categorie deze dan behoren. Op basis daarvan wordt een inschatting gemaakt in welke mate kans op blootstelling bestaat en tot risico’s kan leiden. Hieruit volgt dan een risico-beoordeling en een plan voor de beheersing van die risico’s.