Arbo in je organisatie

Arbo in je organisatie

De Arbocatalogus VVT geeft je de richtlijnen, instrumenten en praktische tips voor de arbeidsrisico’s waar werknemers in de verpleeghuiszorg, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg mee in aanraking kunnen komen.

Goede arbeidsomstandigheden zijn in ieders belang: als werknemers op een gezonde en veilige manier hun werk kunnen doen is dat ook goed voor de cliënten, familie, mantelzorg en uiteraard voor de werkgever. Deze is eindverantwoordelijk en organiseert de Arbozorg in samenspraak met de werknemers. De ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging heeft een belangrijke rol.

Het Stappenplan Arbozorg van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid is een handig hulpmiddel om de Arbozorg in jouw organisatie vorm te geven of om te kijken of je voldoende hebt geregeld.

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Een (verplicht) onderdeel van de Arbozorg is de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E). In een RI&E staat welke risico’s er binnen het bedrijf zijn ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van werknemers. Voortvloeiend uit deze inventarisatie moet een Plan van Aanpak worden opgesteld met daarin de maatregelen die genomen zullen worden om de risico’s aan te pakken.

Erkende RI&E’s voor VVT-organisaties

De VVT heeft twee erkende RI&E-instrumenten:  Pythia en ZorgRie. Het voordeel van het gebruik van deze erkende RI&E-instrumenten is dat ze zijn afgestemd op de arbeidsrisico’s in de verpleeghuiszorg, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg. Ook hoeven bedrijven met maximaal 25 werknemers hun RI&E niet verplicht te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of Arbodeskundige. Dit is laagdrempelig voor kleine zorgorganisaties en bespaart kosten en werkzaamheden.

Inspectie SZW

De Inspectie SZW inspecteert regelmatig of werkgevers én werknemers zich aan de Arboregels houden. Hun prioriteit ligt daarbij op werksituaties die ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Bij overtreding kan de Inspectie SZW een aantal maatregelen opleggen, variërend van een waarschuwing tot een boete of zelfs stillegging van het werk.

Arbocatalogus voor VVT organisaties

Wil je de Arbocatalogus VVT bekend maken binnen jouw organisatie? Download in de Arbocatalogus VVT toolkit een tekstbericht, posters en een animatiefilmpje, om via de kanalen van jouw eigen organisatie iedereen eenvoudig te informeren.