Thema
Brandveiligheid en bedrijfshulpverlening

Bedrijfshulpverlening

Beleidstips

 • Start met het opstellen van een integraal crisisplan

  Werk aan een integrale veiligheidsbenadering om zo maximale samenhang te bereiken. Bij risico’s staat brand bovenaan, maar bekijk ook ongevallen, agressie en criminaliteit, infectierisico’s, calamiteiten door gevaren in de omgeving, stroomuitval of noodweer die de veiligheid en continuïteit kunnen aantasten. Vanuit een integraal crisisplan  kun je gerichte crisistrainingen en -oefeningen organiseren die passen bij jouw risico’s.

 • Neem BHV op in het kwaliteits- of arbozorgsysteem

  Maak je gebruik van een kwaliteits- of arbozorgsysteem? Dan kun je ervoor kiezen de BHV-organisatie en -procedures daarin op te nemen, zodat ze ook meegenomen worden in de audits die in dat kader regelmatig plaatsvinden.

 • Leg het BHV-beleid vast in een noodplan of RI&E

  De Inspectie SZW wil dat de volgende BHV-aspecten worden vastgelegd in een noodplan of RI&E:

  • de risico’s waarop de BHV is gebaseerd;
  • de wijze waarop de aantallen en opleiding van de BHV zijn bepaald (bijvoorbeeld met behulp van scenariobeschrijvingen);
  • hoe vastgesteld wordt of de BHV-organisatie werkt (oefenen en evalueren).
 • Betrek medewerkers bij het noodplan en BHV-beleidsplan

  Betrek preventiemedewerkers bij de opstelling ervan. De vaststelling van het noodplan of BHV-beleidsplan is instemmingsplichtig voor de Ondernemingsraad (OR) en Personeelsvertegenwoordiging (PVT). Als een bedrijf geen OR of PVT heeft, moet de invulling van de BHV worden overlegd met de belanghebbende medewerkers.

 • Zorg voor een goede veiligheidscultuur

  Dit is een cultuur waarin cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers zich verantwoordelijk voelen om situaties aan te kaarten die mogelijk een gevaar vormen.

 • Leer iedereen minimaal de basis

  Alle medewerkers moeten een basispakket aan BHV-vaardigheden beheersen. Uitgangspunt (Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening VVT 2015) is dat iedereen weet wat er kan gebeuren bij een brand en ongevallen, hoe je erop kunt reageren en wat er van medewerkers wordt verwacht bij een calamiteit.

 • Train gericht

  Richt de training op de eigen locatie of afdeling, over de eigen cliënten. Wie zijn je cliënten? Hoe zelfredzaam zijn ze? Je kunt alles wel in een calamiteitenplan zetten, maar eerlijk is eerlijk: niet iedereen leest dat. Zorg er daarom voor dat je het ook bespreekt.

 • Zorg dat medewerkers de juiste keuzes maken

  Leer medewerkers afwegingen te maken tussen hun eigen veiligheid en die van bewoners. Bespreek mogelijkheden en alternatieven. Laat de gevolgen van rookvergiftiging zien en bespreek de bouwtechnische bescherming die ook geboden wordt, waardoor bewoners een periode veilig zijn op hun kamer of in een compartiment.

 • Maak extern afspraken over aanvullende hulp bij calamiteiten

  Calamiteiten vergen meer hulp dan de zorgorganisatie zelf kan organiseren. Zeker op bepaalde tijden, zoals in de nacht, zullen er niet voldoende medewerkers zijn om cliënten naar een veilig heenkomen te begeleiden. Daarom moeten met partijen uit de omgeving, hulpverleningsdiensten en de buurt, afspraken worden gemaakt over aanvullende hulp bij calamiteiten, zoals extra personen die snel ter plaatse zijn.

 • Zet de benodigde ontruimingstijd af tegen de beschikbare

  Cruciaal voor het bepalen van de brandveiligheid is of personen bij brand voldoende tijd hebben om in veiligheid te komen. Als de benodigde tijd om iedereen te ontruimen (Required Safe Egress Time, RSET) de beschikbare tijd (Available Safe Egress Time, ASET) overschrijdt, is het te verwachten dat er slachtoffers vallen. Dit kun je onder meer berekenen met BrandWijzer.

 • Evalueer incidenten en calamiteiten

  Het Stuurwiel Risicogestuurde Brandveiligheid is ook te gebruiken bij de evaluatie van een incident of calamiteit. Wat was de status van elk van de aandachtsgebieden op het moment van het incident en op welke aandachtsgebieden bevonden zich de (combinatie van) factoren die hieraan ten grondslag lagen?

 • Besteed aandacht aan de borging van zorgcontinuïteit

  Er bestaan verschillende methodieken om de zorgcontinuïteit te borgen, maar het kan een tijdrovende en kostbare zaak zijn. Werk daarom eerst een strategisch kader uit waarin wordt bepaald en vastgelegd voor welke processen het continuïteitsmanagement volledig uitgewerkt moet worden. Hiermee richt je de inzet van middelen op waar zij het meeste opleveren.