Thema
Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag

Op het werk kunnen medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag van cliënten, collega’s en leidinggevenden. Dit gedrag kan vele vormen aannemen en er kunnen verschillende onderliggende redenen voor zijn. Ongeacht de vorm en reden van het ongewenste gedrag, heeft dit gevolgen voor de medewerker. Deze kan zich niet meer prettig of veilig voelen tijdens het werk, met alle gevolgen van dien. Het is daarom belangrijk om ongewenst gedrag herkennen, erkennen en aan te pakken!

Veilige werkomgeving en Klachtenregeling grensoverschrijdend gedrag

De CAO VVT bepaalt in artikel 7.1 onder 2a dat elke medewerker recht heeft op een veilige werkomgeving waar de medewerker beschermd wordt tegen elke vorm van agressie, intimidatie, discriminatie en pesten. De werkgever zal daarvoor zorgdragen door een integraal beleid te voeren, zowel gericht op preventie, handelen bij incidenten als op nazorg.

Ook wordt er zo nodig een juridisch traject gevolgd om daders aan te pakken en slachtoffers bij te staan. Om een juridisch traject in te zetten, is de Klachtenregeling grensoverschrijdend gedrag als bijlage bij de CAO opgenomen.

Elke organisatie dient de klachtenregeling zoals opgenomen in de cao VVT, bijlage 9, op te nemen in het organisatiebeleid en in het plan van aanpak om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Download het model Klachtenregeling grensoverschrijdend gedrag om deze te gebruiken voor jouw organisatiebeleid. Lees ook de uitgebreide toelichting.